Alemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden.
Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met CIMP BVBA (CIMP), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van CIMP.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van CIMP zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan CIMP. Elke bestelling of orderbevestiging is bindend. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, dat 60% van het totaal bedraagt.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang CIMP haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €250.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt CIMP niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij CIMP bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 60 % van het factuurbedrag, met een minimum van €250.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van CIMP. Eventueel toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door CIMP, is de klant aan CIMP een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €125, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt CIMP zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur
7.1. Elk protest dient aan CIMP te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
8.1. CIMP verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van CIMP zijn middelenverbintenissen. CIMP is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. CIMP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. CIMP zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CIMP of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van CIMP met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van CIMP. De totale aansprakelijkheid van CIMP, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan CIMP werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt CIMP geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software
9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken en computerprogramma's.
10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door CIMP ontwikkelde sites en andere sites die niet door CIMP ontworpen zijn.
10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door CIMP gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door CIMP werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. CIMP verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.
10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan CIMP of een derde waarmee CIMP hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van CIMP, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van CIMP te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal CIMP onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van CIMP waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten
11.1. Voor de hosting werkt CIMP samen met één of meer gespecialiseerde hostingpartners. De hostingdiensten worden door CIMP aan de klant verstrekt per periode van 12 maanden, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij zijn opzeg aan CIMP over te maken per aangetekende brief, uiterlijk 2 maanden voor het vervallen van de dienst. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende 12 maanden verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam
12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via CIMP, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. CIMP staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan CIMP. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan door beide partijen per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk twee maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft CIMP het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door CIMP verleende diensten betalen, alsook de kosten die CIMP moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat CIMP nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor CIMP. Bovendien behoudt CIMP het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht
14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens
15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van CIMP, heeft CIMP de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt CIMP persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde 'klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie
16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door CIMP voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van CIMP.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover CIMP geen controle heeft, bevrijden CIMP, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid
18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen CIMP en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van CIMP. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.